Investering i ny ladugård på Almnäs Bruk
Under 2020 har en investering i ny ladugård för mjölkproduktion med automatiserad mjölkning och utfodring på Almnäs Bruk genomförts.

Investeringen har genomförts för att säkerställa en extremt hög nivå av mjölkkvalitet för den vidareförädling som sker i gårdens eget ysteri. Vidare för att minska förbrukningen av fossila bränslen och minska energiförbrukningen generellt. Sist och viktigast är det en investering för att skapa en riktigt fin och säker arbetsmiljö för både människa och djur i framtiden.

Finansieringen av denna investering har skett, dels med egna medel och dels med ett stöd från den Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.