Vi har mottagit stöd från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.
Stödet lämnas till ett projekt benämnt Informationsinsats om skyddade ursprungsbeteckningar”.
Syftet med projektet är att medvetandegöra allmänheten om vad en skyddad ursprungsbeteckning (SUB) innebär och dess potentiella betydelse för den svenska matkulturen samt inspirera fler producenter till att ansöka om skyddad ursprungsbeteckning för sina produkter.